I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną i
sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem strony https://mentalnapracownia.pl/
Administratorem aplikacji jest Emiwo E. Mazurak z siedzibą w Szczecinie, ul. Majowa 2, 71-
374 Szczecin, zarejestrowana w CEiDG pod numerem 9737, NIP: 8581389379, REGON:
810751535, zwana dalej Sprzedawcą.
2. Niniejszy Regulamin jest adresowany do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a posiadających zdolność do
czynności prawnych.
3. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
a. adres poczty elektronicznej: kontakt@mentalnapracownia.pl;
b. pod numerem telefonu: +48 503 554 222;
4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie na stronie https://mentalnapracownia.pl/ w sposób
umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie
lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
5. Sprzedawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może
wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na
możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego
oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By
uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki
techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i
zaporę sieciową typu firewall.
II. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy;
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach
określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym;
3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
4. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego
Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
5. Regulamin – niniejszy dokument;
6. Produkt – prezentowana w Sklepie Internetowym usługa, której dotyczy Umowa Sprzedaży.;
7. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta
pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
8. Usługi elektroniczne – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą
elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system
teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań
technicznych:
a. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
b. dostęp do poczty elektronicznej,
c. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji
28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub
nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
d. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do
zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np.
treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i
inne prawa osób trzecich,
b. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu
Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz
dla Sprzedawcy,
e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego
jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a
także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Usługi elektroniczne
1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych
Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
2. Usługa prowadzenia Konta dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje
poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na
jednej ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na
prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega
rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z
przycisku „Usuń Konto”.
3. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie
wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (Usługa
Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub
aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia.
Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa
o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z
chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji
Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości
wysłanej w ramach Usługi Newsletter.
4. Klient ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do
Sprzedawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego
formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas
oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Klienta.

5. Klient ma możliwość zamieszczania w Sklepie Internetowym indywidualnych i subiektywnych
wypowiedzi odnoszących się m.in. do Towaru czy przebiegu transakcji. Klient dodając
wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie
prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Umowa o
świadczenie Usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Usługach i Produktach w Sklepie
Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.
6. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą
naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w
szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub
stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na
stronach internetowych Sklepu Internetowego.
7. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej
wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań
utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24
poz. 83).
8. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których
warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w
Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi
inaczej.
9. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z
wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z
zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
1. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich
opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia
Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Część Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym są stworzone przez właściciela Sklepu
do użytku elektronicznego i stanowią jego własność. Pozostałe stanowią usługi świadczone w
lokalizacji Mentalnej Pracowni – dobre miejsce i są dostępne pod adresem: Szczecin, al.
Wojska Polskiego 48/U1. Są to usługi Konsultacji, Sesji coach-mentoringowych oraz
rezerwacje miejsc coworkingowych w Mentalnej Pracowni-dobre miejsce.
3. Czynności zmierzające do zawarcia Umowy, a w szczególności złożenie Zamówienia mogą
dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Klienta. Przyjmuje
się, że osoba składająca Zamówienie jest osobą upoważnioną przez Klienta do tych
czynności.
4. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
5. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie
internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w
formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktów będących
przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na
podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie
przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu
oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
6. W przypadku nie otrzymania wiadomości potwierdzenia przyjęcia Zamówienia od
Sprzedawcy, Klient zobowiązany jest do kontaktu ze Sprzedawcą drogą mailową lub
elektroniczną w celu wyjaśnienia sytuacji. Sprzedawca nie odpowiada za brak odpowiedzi
dotyczącej potwierdzenia przyjęcia Zamówienia z przyczyn od niego niezależnych.

7. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu, poprzez
przesłanie wiadomości elektronicznej lub poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem
formularza kontaktowego następuje 7 dni w tygodniu, 24h/dobę. W tym celu Klient
powinien:
a. podać podczas rozmowy telefonicznej, w treści wiadomości elektronicznej lub w
treści wiadomości wysłanej za pośrednictwem formularza kontaktowego, kierowanej
do Sprzedawcy nazwę Produktu spośród Produktów znajdujących się na stronie
internetowej Sklepu i jego ilość,
b. formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie
internetowej Sklepu,
c. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko,
oraz adres e-mail, nr telefonu.

8. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, o którym mowa w pkt powyżej,
podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę ustnie po skompletowaniu całości
Zamówienia lub poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z
informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty
za zamówiony Produkt, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem.
10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia, w szczególności, gdy
Zamówienie nie zawiera wszystkich istotnych danych, gdy Klient opóźnia się z jakąkolwiek
płatnością wobec Sprzedawcy, lub z innych przyczyn wskazanych przez Sprzedawcę.
11. O odmowie realizacji Zamówienia, niezależnie od przyczyny, Sprzedawca poinformuje Klienta
drogą mailową.
12. Sprzedawca w każdej chwili może odstąpić od Umowy w całości lub w części. W przypadku,
gdy Zamówienie jest realizowane częściami, odstąpienie ma skutek jedynie w stosunku do
części Zamówienia, która nie została zrealizowana, o ile z treści oświadczenia Sprzedawcy o
odstąpieniu od Umowy nie wynika inaczej.
13. Sprzedawca przesyła oświadczenie o odstąpieniu od Umowy drogą mailową na adres
mailowy wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
14. Klient ma prawo wycofać rezerwację nie później niż 24h przed terminem jej realizacji. W
przypadku wycofania rezerwacji w krótszym czasie Sprzedawca ma prawo nie przyjąć
rezygnacji i zatrzymać opłaconą kwotę korzystania z usługi tytułem czasu zarezerwowanego
dla Klienta.
VI. Dostawa
1. Miejscem udostępnienia zakupionych usług szkoleniowych online, jest Indywidualne Konto
Klienta zabezpieczone loginem i hasłem znanymi tylko Kupującemu, do których dostęp
powinien przez Klienta zostać zabezpieczony przed osobami trzecimi.
2. Miejscem realizacji usług coworkingowych jest Mentalna Pracownia – dobre miejsce w
Szczecinie, al. Wojska Polskiego 48/U1.
3. Jeżeli Produktem zakupionym przez Klienta jest Konsultacja lub Sesja online– spotkanie
odbędzie się w umówionym indywidualnie z Klientem miejscu lub za pośrednictwem aplikacji
ClickMeeting, w specjalnie do tego spotkania wyodrębnionym pokoju spotkań
zabezpieczonym hasłem. Spotkanie pod żadnym pozorem nie może być nagrywane.
4. Jeżeli Produktem zakupionym przez Klienta jest Konsultacja lub Sesja stacjonarna – spotkanie
odbędzie się w lokalizacji Mentalnej Pracowni – dobre miejsce, tj. Szczecin, Al. Wojska
Polskiego 48/U1.
5. W przypadku szkoleń grupowych – będą się one odbywały we wskazanym w opisie produktu
miejscu lub za pośrednictwem aplikacji ClickMeeting w specjalnie do tego spotkania
wyznaczonym pokoju spotkań zabezpieczonym hasłem. Spotkania grupowe mogą być

nagrywane tylko wtedy, gdy spotkanie ma charakter szkoleniowy i uczestnicy ani ich
komentarze nie będą widoczni na nagraniu. Wszyscy uczestnicy zostaną w takim przypadku
poinformowani o fakcie nagrywania, a samo nagranie zostanie im udostępnione w ramach
ceny Produktu. W przypadku grupowych Treningów Mentalnych – pod żadnym pozorem nie
mogą być nagrywane.
6. Sprzedawca nie odpowiada za szkody wynikłe z niepoprawności lub niekompletnych danych
podanych przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, a także spowodowanych przez
błędne podanie danych kontaktowych lub adresu odbioru.
7. Przyjmuje się, że osoba odbierająca Towary w imieniu Klienta jest osobą upoważnioną przez
niego do dokonania odbioru dostawy i podpisania się w jego imieniu na dokumencie
dostawy, jak również dokonania innych czynności z tym związanych.

VII. Ceny i metody płatności
1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym
podatek VAT, cła oraz inne opłaty. Ceny nie obejmują kosztów pośrednich do skorzystania z
Produktu, takich jak konieczność posiadania sprzętu komputerowego, posiadania dostępu do
internetu itp.
2. Klient może wybrać następujące metody płatności:
a. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja
Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę
potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie
po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu
Zamówienia);
b. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie
po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz
po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o
dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po
skompletowaniu Zamówienia).

3. Klient nie będzie potrącał ani odliczał kwot dochodzonych lub należnych od Sprzedawcy, w
ramach innego zobowiązania jakie łączy go ze Sprzedawcą lub od wynagrodzenia jakie
przysługuje Sprzedawcy od Klienta, chyba że w ramach odrębnych ustaleń Strony
postanowiły inaczej.
4. Sprzedawca ma prawo wstrzymać realizację Zamówień lub dostawą Produktu lub może
odstąpić od Umowy w całości lub w części, w przypadku opóźnienia w płatnościach przez
Klienta na rzecz Sprzedawcy. Z tego tytułu Klientowi nie przysługują żadne roszczenia obecne
ani przyszłe z tytułu szkód, lub utraconych korzyści jakie mogą wyniknąć w związku ze
wstrzymaniem dostaw.
VIII. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi
1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta zostaje
wyłączona.
2. Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedawcy wynikająca z Umowy sprzedaży czy świadczenia
Usług na rzecz Klienta jest ograniczona do połowy kwoty wynikającej z ostatniego złożonego
przez Klienta Zamówienia.
3. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Sprzedawcy z tytułu roszczeń osób trzecich
wynikających z używania Produktów.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i
korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Emiwo E. Mazurak, ul.
Majowa 2, 71-347 Szczecin, na adres poczty elektronicznej: kontakt@elzbietamazurak.pl,
numer telefonu +48 503 774 795.
2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i
opis zaistniałego problemu.
3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby
to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie
rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej
uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez
Klienta.
X. Własność intelektualna
1. Klient zobowiązuje się, że bez uprzedniej zgody Sprzedawcy nie będzie używał znaków
towarowych, oznaczeń handlowych lub symboli Sprzedawcy.
2. Wszelkie rysunki, specyfikacje, materiały reklamowe lub inne materiały udostępnione przez
Sprzedawcy Klientowi lub publicznie, stanowią wyłączną własność Sprzedawcy. Klient nie
będzie dokonywał w tych materiałach zmian bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
3. Wszelkie materiały i zasoby autorskie, opublikowane w Sklepie Internetowym oraz w
materiałach szkoleniowych, stanowią wyłączną własność Emiwo E. Mazurak. Są one objęte
prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z
1994 roku, nr 24, poz. 83 z późn. zm). Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów i
zasobów, z zastrzeżeniem §9 ust. 2 wymaga każdorazowo pisemnej lub e-mailowej zgody
Sprzedawcy. Materiały i zasoby, zawarte w poszczególnych szkoleniach, mogą być
wykorzystywane wyłącznie przez Klienta.
XI. Ochrona danych osobowych
Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie
Sklepu.
XII. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie do formy
prezentowanych treści w Produktach, prawa własności intelektualnej do jego nazwy,
domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy,
logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób
określony i zgodny z Regulaminem.
2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostaną uznane na podstawie przepisów
prawa za nieważne, bezprawne lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie, nie wpłynie to na
ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
3. Wszelkie sprawy i spory wynikłe z tytułu Zamówień lub Umów zawartych pomiędzy
Sprzedawcą i Klientem, w szczególności związane z ustaleniem istnienia stosunku prawnego
łączącego Sprzedawcę i Klienta, jego wykonaniem, rozwiązaniem, unieważnieniem oraz
dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania Zamówienia lub Umowy podlegają wyłącznej jurysdykcji właściwych sądów
Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawu polskiemu.

4. Sądem wyłącznie właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z Umów lub
realizacji Zamówień zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Klientem będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z
dniem jego opublikowania na stronie internetowej Sprzedawcy. Zmiany nie mają
zastosowania, do Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie Regulaminu.